Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de behandelaar. Deze betalingsvoorwaarden worden voor de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger inzichtelijk gemaakt door plaatsing op de website www.handencentrum.eu.

De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van eventuele vergoedingen door zijn/haar zorgverzekeraar.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Voor die afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, behoudt het handencentrum zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld wordt.

Betaling van de rekeningen van Handencentrum.eu dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan krijgt de patiënt/cliënt tot 2 keer toe een betalingsherinnering met het verzoek alsnog binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien hierna het verschuldigde bedrag nog niet wordt voldaan, volgt een aanmaning welke verhoogd wordt met € 12,50 administratiekosten. Daarnaast maken we aanspraak op contractuele rente van 1% per maand.

Indien patiënt/cliënt in gebreke blijft, zal hierna de vordering ter incasso uit handen gegeven worden aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso te Eindhoven. Naast de declaratie zal ook 1% contractuele rente per maand worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Handencentrum.eu heeft het recht de door patiënt/cliënt gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten en van de opengevallen rente in mindering te laten strekken en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Meer weten? Neem nu contact op
logo small

Contactgegevens

Eindhoven

Dr.Cuyperslaan 53
5622 MA Eindhoven

T: 030 - 25 47 090 


Uden

Velmolenweg 169
5404 LC Uden

T: 030 - 25 47 090


Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE Tegelen

T: 030 - 25 47 090


's-Hertogenbosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW 's Hertogenbosch

T: 030 - 25 47 090


Weert

Wilhelminasingel 271
6001 GS Weert

T: 030 - 25 47 090

Faxnummer alle vestigingen: 030 – 254 70 91